Menu

Ogólny regulamin konkursów

Konkursy emitowane na antenie "Polskiego Radia Rzeszów" - Rozgłośni Regionalnej w Rzeszowie S.A. oraz organizowane na portalu www.radio.rzeszow.pl nie są grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016, poz. 471 z późn. zm.).

§ 1
Organizator


Organizatorem Konkursów jest "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna (w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 111 zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2
Miejsce realizacji
 1. Konkursy organizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konkursy są emitowane na antenie stacji radiowej Organizatora lub są publikowane na portalu www.radio.rzeszow.pl.
§ 3
Terminy Konkursów
 1. Czas trwania Konkursu zostanie podany na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A. lub w odrębnym regulaminie dostępnym w siedzibie Organizatora i na portalu internetowym: www.radio.rzeszow.pl.
 2. Informację dotyczącą czasu trwania Konkursów ogłasza się na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A.
 3. W przypadku, gdy Konkursy organizowany są na portalu Organizatora informację dotyczącą czasu trwania konkursu umieszcza się również na portalu www.radio.rzeszów.pl.
§ 4
Cele Konkursów


Celem Konkursów jest aktywny udział słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów S.A. w programie radiowym.

§ 5
Uczestnicy

 

 1. Uczestnikami Konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów S.A, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Polskiego Radia Rzeszów S.A. poprzez Internet z terenu całego kraju.
 2. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radio.rzeszów.pl lub w siedzibie Organizatora.
 4. W Konkursach nie mogą brać udział pracownicy Organizatora ani sponsorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
§ 6
Uczestnictwo w Konkursach

 

 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na:
  1. 1) przesłaniu odpowiedzi lub pracy konkursowej poprzez:
   1. wysłanie SMS-a na numer podany przez prowadzącego dany Konkurs na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A.,
   2. wysłanie wiadomości w formie elektronicznej, na adres a-mail podany przez prowadzącego dany Konkurs na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A.,
   3. wysłanie kartki pocztowej na adres Organizatora:
    1. Polskie Radio Rzeszów -Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Rzeszowie S.A.
    2. ul. Zamkowa 3
    3. 35-032 Rzeszów, lub
  2. 2) zatelefonowaniu na numer podany przez prowadzącego dany Konkurs na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A. i udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Prowadzący Konkurs ogłosi na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A za pomocą którego z wymienionych w ust. 1 sposobów uczestnik może zgłosić swój udział w danym Konkursie.
 3. Organizator zastrzega, iż nie stanowi zgłoszenia udziału w Konkursie wysłanie SMS-a za pośrednictwem Internetu.
 4. W przypadku korzystania przez Organizatora z usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie prowadzący dany Konkurs ogłosi na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A wraz z numerem tej usługi cenę za jednostkę rozliczeniową usługi (np. : koszt jednego smsa oraz koszt jednej minuty połączenia telefonicznego) albo cenę za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, ze wskazaniem ceny brutto oraz nazwę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie.
 5. Powyższe informację prowadzący konkurs obowiązany jest podać słuchaczom w sposób przejrzysty i czytelny.
 6. O dotrzymaniu terminu Konkursu decyduje data wpływu odpowiedzi lub pracy konkursowej do Organizatora.
§ 7
Nagrody

 

 1. Nagrody w Konkursie określa Organizator. Nagrody zostaną określone w odrębnym regulaminie lub prowadzący dany Konkurs poinformuje słuchaczy poprzez stosowny komunikat antenowy, o tym co stanowi nagrody w danym konkursie oraz poda sposób przesyłania prac konkursowych.
 2. Informacja dotycząca przedmiotu nagrody może być również umieszczona na portalu internetowym Organizatora: www.radio.rzeszów.pl.
 3. W niektórych Konkursach warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę jest przedstawienie do wglądu w siedzibie Organizatora dowodu regularnego opłacania abonamentu radiowego. Organizator konkursu każdorazowo poinformuje słuchaczy na swojej antenie, że konkurs jest organizowany dla osób regularnie opłacających abonament.
 4. W przypadku, gdy przyznanie danej nagrody rzeczowej z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie możliwe, Organizator zastrzega sobie prawo zamiany tej nagrody.
 5. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł jej odbiór jest możliwy po uprzednim opłaceniu podatku od wygranych w kasie Organizatora. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od daty powiadomienia Zwycięzcy o wygranej Organizator może przyznać nagrodę osobie, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika od udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.
§ 8
Zasady przyznawania nagród

 

 1. O przyznaniu nagrody decyduje prowadzący Konkurs. Od decyzji prowadzącego odwołanie nie przysługuje.
 2. Prowadzący Konkurs wybiera Zwycięzcę lub Zwycięzców (w zależności od liczby nagród w danym Konkursie), spośród osób które pierwsze zgłosiły swój udział w Konkursie, biorąc pod uwagę kryterium prawidłowości odpowiedzi.
 3. W przypadku, gdy udział w Konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej o przyznaniu nagrody decyduje prowadzący Konkurs lub jury konkursowe. Od decyzji prowadzącego Konkurs lub jury konkursowego odwołanie nie przysługuje.
 4. Zwycięzców Konkursów Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody w jeden z następujących sposobów:
  1. 1) telefonując do zwycięzcy na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A.,
  2. 2) wysyłając e-mail, w przypadku gdy zgłoszenie udziału w Konkursie polegało na przesłaniu wiadomości elektronicznej,
  3. 3) ogłaszając Zwycięzcę na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A. lub na portalu internetowym Organizatora,
 5. Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi (poza anteną radiową) swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, adres zamieszkania przypadku odmowy podania danych osobowych Zwycięzca traci prawo do nagrody.
§ 9
Odbiór nagród

 

 1. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem, w szczególności poprzez odbiór osobisty nagrody w siedzibie Organizatora, po pokwitowaniu odbioru przez Zwycięzcę lub poprzez przesłanie nagrody listem poleconym na adres Zwycięzcy.
 2. W przypadku, gdy uzgodniono odbiór osobisty, a zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie 7 dni traci prawo do nagrody, chyba że inny termin ustalono z Organizatorem.
§ 10
Postanowienia końcowe

 

 1. Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.
 2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.
 3. Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursów.
 4. Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady dotyczące realizacji poszczególnych Konkursów mogą być uregulowane w odrębnym regulaminie, dostępnym w siedzibie Organizatora i na portalu internetowym: www.radio.rzeszow.pl.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2012 r.
Powrót na górę

Serwis www.radio.rzeszow.pl używa plików Cookies. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich użycie. Aby poznać rodzaje plików cookie, cel ich użycia oraz sposób ich wyłączenia przeczytaj Polityka Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij