Menu

Zasady przyjmowania reklam do emisji w radiu

§ 1
Zakres zastosowania.
 1. Opisane w niniejszym dokumencie warunki dotyczące zamieszczania reklam oraz innych przekazów reklamowych, zwanych dalej "Warunkami" mają zastosowanie do umieszczania przez Radio Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 3, reklam osób trzecich, firm, oraz agencji reklamowych oraz innych podmiotów do tego uprawnionych w programie radiowym Radia Rzeszów nadawanym na terenie jego statutowego zasięgu określonego przez Ustawę o radiofonii i telewizji.
 2. Umieszczanie reklam w Radiu Rzeszów następuje poprzez udostępnienie osobom trzecim reprezentującym Zleceniodawcę praw do korzystania z określonego ustawą czasu reklamowego w celu nadania reklamy lub innego przekazu reklamowego określonego w cenniku usług reklamowych zatwierdzonym przez Zarząd Radia Rzeszów S.A.
 3. Za reklamę uważa się każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży lub innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 2
Zawarcie umowy o nadanie reklamy lub innego przekazu reklamowego.

 1. Umowa lub zlecenie o umieszczenie reklam w Radiu Rzeszów, zwana dalej "Umową" lub "Zleceniem", jest zwierana na piśmie w formie aktu podpisanego przez obie Strony, chyba że wcześniej została podpisana umowa generalna (agencyjna lub brokerska) w takim przypadku do przyjęcia zamówienia wystarczające jest potwierdzenie przyjęcie zlecenia zamówienia faxem lub e-mailem.
 2. Umowa lub Zlecenie składa się z warunków szczegółowych określających media plan, cenę emisji, stosowne rabaty, sposób zapłaty oraz niniejszych warunków o ile zawarta odrębna umowa nie stanowi inaczej.
 3. Podpisując warunki Reklamodawca oświadcza, że zapoznał się z ich treścią, przyjął je do wiadomości i wykonania oraz wyraża zgodę na ich realizowanie zgodnie z treścią Umowy lub Zlecenia.

§ 3
Przyjmowanie zamówień na umieszczanie reklam i innych przekazów reklamowych w Radiu Rzeszów.
 1. Zamówienia na umieszczanie reklam lub innych przekazów są składane w siedzibie Radia Rzeszów na piśmie poprzez dostarczenie oryginału zamówienia drogą pocztową lub osobiście. Dopuszcza się złożenie zamówienia za pomocą faxu pod warunkiem podpisania go przez osobę upoważnioną oraz pod warunkiem sprawdzenia jego czytelności i zapisania na wydruku oznaczeń identyfikujących nadawcę. Dopuszcza się przyjęcie zamówienia faxem do kwoty 3000 PLN brutto, jednak zamówienie musi być potwierdzone faxem ponownie na druku zlecenia stosowanym w Radiu Rzeszów. Ostatecznie, zlecenie na druku stosowanym w Radiu Rzeszów musi zostać przesłane drogą pocztową w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia faxem.
 2. Zapis dźwiękowy reklamy wyprodukowanej poza Radiem Rzeszów winien być dostarczony do jego siedziby w postaci pliku "mp3" nie później niż do godziny 15.30 dnia poprzedzającego pierwszą emisję w dniu następnym. Zapis o którym mowa może być dostarczony na płycie CD lub pocztą elektroniczna na jeden z niżej podanych adresów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Do Zamówienia i nośnika o którym mowa w ust.2 powinny być dołączone , stanowiące jego integralna część następujące informacje i dokumenty:
 • metryczka reklamy określająca reklamodawcę, producenta, nazwę reklamy, długość nagrania, autora scenariusza, kompozytora, wykonawców oraz tytułów wykorzystanych w reklamie utworów
 • dokumenty stwierdzające wykup przez zleceniodawcę praw do emisji oraz zezwalające na emisję w Radiu Rzeszów oraz że reklama jest wolna od wad prawnych i nie narusza dóbr osób trzecich i nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
 • w przypadku wykorzystania w reklamie znanego utworu muzycznego pisemna zgoda jego autora lub pełnomocnika na jego wykorzystanie zawierającej oświadczenie, iż wszelkie opłaty z tego tytułu zostały dokonane przez Zleceniodawcę.

§ 4
Odmowa emisji reklamy lub innego przekazu reklamowego.

Radio Rzeszów jest uprawnione do odmowy przyjęcia do emisji reklamy jeżeli:

 1. Zlecenie zostało podpisane przez osoby nieupoważnione co nie zostało potwierdzone poprzez przedstawienie Radiu Rzeszów wypisu rejestru sadowego KRS lub stosownego pisemnego pełnomocnictwa.
 2. Nośnik na którym utrwalono reklamę zawiera wady uniemożliwiające jej nadanie zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w Radiu Rzeszów.
 3. Reklama posiada wady prawne.
 4. Ze względu na swoją formę, treść lub inne okoliczności reklama narusza przepisy prawa, propaguje działania sprzeczne z prawem lub polską racja stanu, propaguje postawy i poglądy sprzeczne z moralnością lub dobrem społecznym, narusza prawa lub dobra osób trzecich , względnie narusza zasady nadawania reklam w Radiu Rzeszów lub jego linię programową, która jest ustalana samodzielnie przez Radio Rzeszów.
 5. Zawiera informacje, dane, oświadczenia niezgodne z okolicznościami faktycznymi i/lub prawnymi, jak również niekompletne lub wprowadzające w błąd.
 6. Nie została dostarczona w ustalonym terminie.
 7. W przypadku braku możliwości umieszczenia na antenie, możliwości przekroczenia ustawowego czasu przeznaczonego na emisję reklam w godzinie, brak możliwości stworzenia o określonej w media planie godzinie bloku reklamowego ze względu na charakter nadawanego programu.
 8. Radio Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy przyjęcia do emisji reklamy na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w punktach od 1 do 7. W przypadku odmowy nadania reklamy, Radio Rzeszów pisemnie zawiadomi o tym Reklamodawcę.

§ 5
Wstrzymanie emisji kampanii reklamowej lub innego przekazu reklamowego.

 1. Radio Rzeszów zastrzega sobie prawo, na co Reklamodawca wyraża zgodę, wstrzymania części lub w całości emisji reklamy w Radiu Rzeszów lub jej nie nadania na umówionych warunkach w następujących przypadkach:
  • wystąpienia siły wyższej,
  • powodów technicznych, technologicznych, emisyjnych lub programowych,
  • zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Radiu Rzeszów związanych z reklamą lub jej nadania w zakresie określonym Umową, skierowania takich roszczeń na drogę sądową lub ich zabezpieczenia,
  • opóźnienia w zapłacie ceny reklamy w Radiu w stosunku do ustalonego w umowie terminu, dotyczy to także poprzednich kampanii zlecanych przez tego samego Reklamodawcę,
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Radia Rzeszów, Radio Rzeszów zobowiązuje się do ponownego umieszczenia nie wyemitowanej lub nienależycie wyemitowanej reklamy w możliwym oraz ustalonym z Reklamodawcą terminie, a w przypadku, gdy umieszczenie to jest niemożliwe do zwrotu zapłaconej ceny za umieszczenie reklamy, co stanowi górną granicę odpowiedzialności Radia Rzeszów w stosunku do Reklamodawcy na co wyraża on zgodę.

§ 6
Cena reklamy i warunki płatności.

 1. Reklamy w Radiu Rzeszów są umieszczane po cenie przyjętej w cenniku, obowiązującej w chwili nadania reklamy, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 2. Informacje o zmianie ceny reklamy Radio Rzeszów przekaże Reklamodawcy co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowego cennika. Reklamodawca może wpłacić pełną kwotę należności za umieszczenie reklam objętych Umową według dotychczasowego cennika, w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie cen. W przypadku nie dokonania lub nienależytego dokonania zapłaty należności za umieszczenie reklam w ustalonym w media planie terminie, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania nowego cennika Reklamodawca jest zobowiązany do zapłaty ceny za umieszczanie tych reklam według stawek wynikających z nowego cennika. W stosunku do Agencji Reklamowych oraz Brokerów, Radio Rzeszów dopuszcza umieszczenie reklamy w cenie obowiązującej przed datą wprowadzenia nowego cennika, uwzględniając fakt że niektóre kampanie reklamowe zostały wynegocjowane wcześniej. Może to nastąpić po pisemnym zwróceniu się do Radia Rzeszów w tej sprawie.
 3. Cena za umieszczanie reklamy w Radiu Rzeszów płatna jest na rzecz Radia Rzeszów w sposób ustalony w Umowie lub Zleceniu, w terminie uzgodnionym każdorazowo z Reklamodawcą, przelewem na wskazane na fakturze konto bankowe lub gotówką w kasie Radia Rzeszów.
 4. Wszelkie opłaty bankowe i podatkowe związane z zapłatą ceny reklamy ponosi Reklamodawca.
 5. Za opóźnienia w zapłacie ceny reklamy naliczane będą odsetki ustawowe, które Reklamodawca zobowiązuje się uiszczać bez osobnego wezwania.

§ 7
Reklamacje.

Wszelkie reklamacje z tytułu wykonania Umowy lub Zlecenia należy składać na piśmie w terminie 14 dni od daty nadania reklamy lub innego przekazu reklamowego w Radiu Rzeszów. Reklamacja winna określać rodzaj uchybienia oraz zawierać jego opis. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane na co Reklamodawca wyraża zgodę.

§ 8
Odpowiedzialność.

 1. Radio Rzeszów nie odpowiada za dokładność, kompletność, prawdziwość, rzetelność i uczciwość informacji związanych z organizacją, firmą, produktami, usługami i branżą o których mowa w reklamie lub w inny sposób przekazanych Radiu Rzeszów przez Reklamodawcę w związku z wykonaniem Umowy lub Zlecenia.
 2. Reklamodawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Radiu Rzeszów, wynikających z naruszenia jakichkolwiek dóbr osobistych lub praw osób w związku z wykonaniem Umowy lub Zlecenia. Reklamodawca zwalnia Radio Rzeszów od wszelkiej odpowiedzialności prawnej związanej z dochodzeniem opisanych wyżej roszczeń oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich, powstałych w związku z tym po stronie Radia Rzeszów kosztów ( włączając w to w szczególności koszty obsługi prawnej) i naprawienia powstałych szkód.

§ 9
Rozstrzyganie sporów.

Wszelkie ewentualne spory wynikłe między Stronami, ze stosunku objętego Umową lub Zleceniem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Radia Rzeszów.

§ 10
Publikacja niniejszych warunków.

 1. Strona internetowa: www.radio.rzeszow.pl
 2. Siedziba Radia Rzeszów ul. Zamkowa 3 Rzeszów - Dział Reklamy i Marketingu.
 3. Droga pocztową na życzenie zainteresowanych.
Powrót na górę

Serwis www.radio.rzeszow.pl używa plików Cookies. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich użycie. Aby poznać rodzaje plików cookie, cel ich użycia oraz sposób ich wyłączenia przeczytaj Polityka Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij